disclaimerHet onderstaande is van toepassing op deze website. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Baptistengemeente "De Fontein" wordt geacht op de hoogte te zijn van het hieronder vermelde. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

ONVOLLEDIG
Ondanks de constante zorg en aandacht die Baptistengemeente "De Fontein" aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

RECHTEN
Baptistengemeente "De Fontein" behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domein­namen, merkenrechten, en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie.

AANSPRAKELIJKHEID
In geen enkel geval zijn Baptistengemeente "De Fontein", haar Raad van oudsten en leden aansprakelijk ten aanzien van directe en / of indirecte, immateriële of gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot: defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website en aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Baptistengemeente "De Fontein" op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

COPYRIGHTS
Copyrights Informatie, gepubliceerd door de Baptistengemeente "De Fontein", mag niet integraal door derden worden gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur (Raad van oudsten) van de gemeente. Gedeeltelijke overname van informatie of delen daarvan bij wijze van nieuwsgaring is toegestaan, mits daarbij de bron van de informatie wordt vermeld.

HYPERLINKS
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die niet onder de controle staan van Baptistengemeente "De Fontein". Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Baptistengemeente "De Fontein" worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is voor eigen risico. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baptistengemeente "De Fontein" is het niet toegestaan links naar de website van Baptistengemeente "De Fontein" weer te geven.

TOEGANKELIJKHEID
Hoewel Baptistengemeente "De Fontein" er naar streeft dat de website continu toegankelijk is, kan Baptistengemeente "De Fontein" geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

VERSTORING WEBSITE
Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

VRAGEN?
Vragen en of klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden aan de Raad (het bestuur) van Baptistengemeente "De Fontein".

DEZE WEBSITE
Deze website is het visitekaartje van onze gemeente, dus representatief en draagt bij aan de algehele uitstraling. Het is de manier om gegevens (contactgegevens) beschikbaar te hebben voor geïnteresseerden. Zoals vroeger de telefoongids werd gebruikt, kijkt men nu op het internet voor informatie.

FOTO’S
Het bestuur (de Raad) van de Baptistengemeente "De Fontein" heeft besloten om op deze website zeer beperkt enkele foto’s te plaatsen. Niet iedereen wil “world wide” te zien zijn en als dat zo is, zullen we die mening uiteraard respecteren. Als u ons dat kenbaar maakt, zullen we er voor zorgen dat er van u geen foto’s geplaatst worden, of dat u onherkenbaar wordt gemaakt.

Namens de Raad
Baptistengemeente "De Fontein" te Middelburg


© copyright - baptisten gemeente de fontein - 20210109