Israël‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.’

Deze belofte in Gen. 12:3 vinden wij heel belangrijk en wij geloven dat deze woorden ook vandaag nog gelden. Het is de belofte, die God aan Abraham gegeven heeft, toen Hij hem riep om zijn land, zijn familiekring en het huis van zijn vader te verlaten en te gaan naar het land dat de Here God hem zou wijzen. Niet alleen deze belofte staat in Gen. 12; daarvoor staat in vers 2 een belofte, die onlosmakelijk hiermee verbonden is:

‘Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.’
In de "Corona" tijd zijn er geen samenkomsten. Het is dan misschien fijn om ook de Live Stream van CVI (Christenen voor Israël) te volgen:
live-stream

De gelovigen uit de volken vormen samen met de gelovigen uit Gods Volk Israël de wereldwijde Gemeente van de Here Jezus Christus, die ontstaan is op de Pinksterdag in Jeruzalem (Hand. 2) en die op aarde zal zijn tot het moment waarop Hij Zijn Gemeente zal Thuishalen om voor altijd bij Hem te zijn. De Baptistengemeente ‘De Fontein’ mag deel zijn van de Gemeente van de Here Jezus Christus. Met Zijn volk Israël gaat de Here al vele eeuwen Zijn weg, zoals Hij dat in Zijn Woord heeft aangegeven en met dit volk willen wij omgaan, zoals Hij ons ook in Zijn Woord geleerd heeft en daarbij mogen wij ons de woorden van Ps. 122:6 ter harte nemen:

‘Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten.’

‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.’

Deze belofte in Gen. 12:3 vinden wij heel belangrijk en wij geloven dat deze woorden ook vandaag nog gelden. Het is de belofte, die God aan Abraham gegeven heeft, toen Hij hem riep om zijn land, zijn familiekring en het huis van zijn vader te verlaten en te gaan naar het land dat de Here God hem zou wijzen. Niet alleen deze belofte staat in Gen. 12; daarvoor staat in vers 2 een belofte, die onlosmakelijk hiermee verbonden is:

‘Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.’

Abraham zou tot een groot volk worden, de Here zou hem zegenen en tot een zegen stellen en degenen die Abrahams nageslacht zullen zegenen, zullen door God zelf gezegend worden. Vierduizend jaar geleden heeft de Here God deze belofte aan Abraham gegeven en in de eeuwen daarna tot op de dag van vandaag zien we dat Hij Zijn belofte heeft waargemaakt.

Abrahams nageslacht, volgens de lijn van Izaäk en Jakob, is het volk Israël. In Deut. 7:6 lezen we, dat de Here God dit volk heeft uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is. Uit dit volk is de Here Jezus voortgekomen als Redder van de wereld. De Bijbel hebben wij – naar de mens gesproken – voor een groot deel te danken aan het volk Israël. In 2 Petrus 1:21 lezen we:

‘….. door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.’

In Rom. 11:1 stelt Paulus de vraag of God misschien Zijn volk Israël verstoten heeft? Het antwoord op deze vraag geeft Paulus daarna onmiddellijk: Volstrekt niet! Israël is Gods volk, ook vandaag, ook al zijn er velen onder het Joodse volk, die verblind zijn en onder een bedekking leven, waardoor zij niet zien dat de Here Jezus Gods Zoon is, Die in de wereld komen zou. Hij is aan het Kruis genageld om de straf te dragen, die wij verdiend hebben voor onze zonden. Als gemeente willen we leven naar en vasthouden aan Gods beloften in Gen. 12:2,3.

Gods volk Israël heeft in de eeuwen die achter ons liggen veel moeten lijden. Het is het enige volk op aarde dat op zo’n grote schaal verstrooid is. Wij maken in deze tijd mee, dat God Zijn belofte om Zijn volk terug te brengen naar het land dat Hij aan Abraham en zijn nageslacht gegeven heeft, in vervulling laat gaan. Dat levert in het land Israël, èn in de regio èn in heel de wereld spanning op. In onze tijd zijn er kerken die zich meer het lot aantrekken van de Palestijnen, dan dat zij bewogen zijn met wat Gods Eigen volk Israël al eeuwenlang moet doormaken. Andere kerken hebben Israël totaal afgeschreven en zijn de mening toegedaan dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. In nog weer andere kerken wordt totaal geen aandacht besteed aan Israël als land en aan de Joden als Gods Volk. Wij willen de woorden van de Here Jezus ons ter harte nemen, als Hij zegt in Luc. 21:29-33 dat we moeten letten op de vijgenboom (beeld van het volk Israël) en al de bomen (beeld van de volken rondom Israël): als deze bomen uitlopen is de zomer nabij: dan is ook het Koninkrijk van God nabij!

En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan. (Luc. 21:29-33)

De gelovigen uit de volken vormen samen met de gelovigen uit Gods Volk Israël de wereldwijde Gemeente van de Here Jezus Christus, die ontstaan is op de Pinksterdag in Jeruzalem (Hand. 2) en die op aarde zal zijn tot het moment waarop Hij Zijn Gemeente zal Thuishalen om voor altijd bij Hem te zijn. De Baptistengemeente ‘De Fontein’ mag deel zijn van de Gemeente van de Here Jezus Christus. Met Zijn volk Israël gaat de Here al vele eeuwen Zijn weg, zoals Hij dat in Zijn Woord heeft aangegeven en met dit volk willen wij omgaan, zoals Hij ons ook in Zijn Woord geleerd heeft en daarbij mogen wij ons de woorden van Ps. 122:6 ter harte nemen:

‘Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten.

Zie ook de brief uit 2020 (met bijlage) aan de kerken:

cvi-brief
cvi-bijlage


© copyright - baptistengemeente de fontein - bdf20201114